«Қазақ энциклопедиясы» баспасынан 2016 жылы шыққан Т.Әсемқұловтың 5 томдыққа әрине Таласбектің жазғанның біраз мәтіні сыймады. (Құдай қаласа, тағы да 5 томдық шығарармыз). Әзірге:

1 том Күйшілік туралы романдар
2 том Проза, киноромандар (80-ші , 2003-2013 жылдары жазылған)
3 том Кинороманы (орыс тілінде)
4 том Әдебиет және музыка туралы зерттеулер
5 том Мифология, тарих, этнография туралы зерттеулер

5 томдықтың бағасы 12 мың теңге. 5 том емес, бөлек бір том алғыңыз келсе бағасы 2500 теңге. Сатып алу үшін zira-n@yandex.kz поштаға хабарласыңыз.

Таласбек Әсемқұловтың «Талтүс» романы БҰҮ алты тіліне аударылып баспадан шықты! Ð—ира Наурзбаева суреті.

 

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТ ХАТ

Қадірлі әріптестер!

         Маңғыстау облысының әкімдігі мен Л.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті  2019 жылдың  28  мамырында  дәстүрлі өткізіліп келе жатқан Қондыбайтану оқулары аясында «Серікбол Қондыбай мұраларындағы арғықазақ мифологиясы және Ұлы Дала өркениеті»  тақырыбына II халықаралық ғылыми-теориялық конференция өткізеді.

         Конференцияның мақсаты: Арғықазақ мифологиясын зерттеудің негізін салушы, артына мол ғылыми еңбектер қалдырған, біртуар ғалым  Серікбол Қондыбайдың шығармашылығын танып білу және оның әлемдік ғылымдағы орынын айқындау.

Конференцияның жұмыс бағыттары:

 1. Серікбол Қондыбайдың шығармашылық мұрасы және  көшпелілер өркениетінің жаһандық әлемдегі  орны;
 2. Серікбол Қондыбай шығармашылығы: білімді бодандықтан босату жолы;
 3. Мифтің ақпараттық, коммуникациялық, тарихи және саяси-мәндік қызметі.

         Конференция жұмысына ғалымдарды, өлкетанушыларды, докторанттар мен магистранттарды, ізденушілерді, мемлекеттік қызметкерлерді, оқытушылар мен мәдениет қызметкерлерін қатысуға шақырамыз.

         Халықаралық конференция мемлекеттік және орыс, ағылшын тілдерінде өткізіледі. Конференцияда пленарлық, секциялық мәжілістер ұйымдастырылады.

Конференция баяндамалары 2019 жылдың 30 сәуіріне дейін қабылданады. Конференция материалдары жинақ түрінде жарық көреді. Конференцияның ғылыми мақалалар жинағы тегін шығарылады.

Мақаланың безендірілуіне қойылатын талаптар: көлемі 5-7 бет, редакторы – WORD, 14 шрифт.  Мәтіндер TIMES NEW ROMAN  қарпімен жазылуы қажет. Мақалалардың баспа мәтіні және электронды нұсқасы болу керек. Сілтеме жасалатын әдебиет мақала ішінде реттік саны бойынша (тік жақшамен), мақала соңында толық түрде көрсетіледі. Қазақ тілінде жазылған мәтін үшін ағылшынша, орыс тілінде жазылған мәтін үшін қазақша, ағылшынша, өзге тілде жазылған мәтін үшін қазақша  түйіндеме (резюме) беріледі. Түйіндемеден кейін автор туралы мәлімет (қызмет орны, ғылыми атақ-дәрежесі, мекенжайы, байланыс телефоны) келтіріледі.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  Ақтау қаласы, 130000, Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасы.

Факс: 8(7292) 427754. Е-mail: konbal55@mail.ru. Электрондық нұсқа міндетті. Ұялы байланыс: +7 778 431 4625  Балсұлу Қондыбай.

Ұйымдастыру  комитеті.

 Конференцияға қатысуға өтініш беру

 1. Тегі, аты-жөні
 2. Баяндама тақырыбы
 3. Мемлекет, қала
 4. Мекеме (жұмыс орнының толық атауы)
 5. Қызметі, ғылыми дәрежесі / ғылыми атағы
 6. Мекенжайы, байланыс телефоны, электронды пошта (e-mail)

Зира Наурзбаева суреті.

АКИМАТ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н.ГУМИЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

 В период 28 мая 2019 года акимат Мангистауской области  и Евразийский Национальный университет имени Л.Гумилева проводит в рамках традиционных Кондыбаевских чтений II международную научно-теоретическую конференцию на тему «Мифология предказахов в  наследии Серикбола Кондыбая и цивилизация Великой Степи».

Цель конференции: Изучение творчества основателя исследований мифологии протоказахов – гениального ученого Серикбола Кондыбая, оставившего после себя многочисленные научные труды, и определение его места в мировой науке.

Направления работы конференции:

 1. Наследия Серикбола Кондыбая и место кочевой цивилизации в глобальном мире.
 2. Творчество Серикбола Кондыбая: на пути к деколонизации знания.
 3. Информационная, коммуникационная, историческая и политическая функции мифа.

Приглашаем принять участие в работе конференции ученых, краеведов, докторантов и магистрантов, соискателей, государственных служащих, преподавателей и деятелей культуры.

         Международная конференция будет проводиться на государственном и русском, а также английском языках. На конференции будут организованы пленарное, секционные заседания.

         Доклады на конференцию принимаются до 30 апреля 2019 года. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Сборник научных статей конференции будет выпущен бесплатно.

Требования, предъявляемые к оформлению статьи: Объем 5-7 страниц, редактор – WORD, шрифт 14. Тексты должны быть написаны шрифтом TIMES NEW ROMAN. Текст статьи должен иметь как печатную, так и электронную версии. Использованная литература в тексте статьи указывается в качестве ссылки с порядковым номером (в вертикальных скобках), в конце статьи дается ее полное название. Для текстов, написанных на казахском языке, дается резюме на английском языке; для текстов, написанных на русском языке, дается резюме на казахском и английском языке; для текстов, написанных на других языках, дается резюме на казахском языке. После резюме приводятся сведения об авторе (место работы, ученое звание и степень, адрес, контактный телефон).

Адрес организационного комитета: Республика Казахстан, г. Актау, 130000, Мангистауское областное управление культуры.

Факс: 8(72931) 52077. Е-mail: konbal55@mail.ru. Электронная версия обязательна. Сот.+7 778 431 4625 Балсулу Кондыбай.

Организационный комитет

Заявка на участие в конференции:

 1. Фамилия, имя, отчество
 2. Тема доклада
 3. Страна, город
 4. Организация (полное наименование места работы)
 5. Должность, ученая степень/ученое звание
 6. Адрес, телефон, электронная почта (e-mail)

 


Новое на сайте:

the_permalink();