аджигерей

Қазақтың дәстүрлi мәдениетiндегi қасiрет пен қайғының орны

«Талтүс» романы бойынша сұхбат З.Наурызбаева: — Бiздiң сұхбатымыз әдепкiден өзгешелеу тақырыпқа негiзделедi. Дәстүрлi өнердегi қасiрет пен қайғының бейнесi…Алайда бұл тақырып өнердiң өз болмысынан өрiстеп отыр. […]