Серікболтану конференциясы — Участвуйте в научной конференции к 50-летию С.Кондыбая 6-8 июня 2018 года в Актау

Книга Кондыбая

 

 

 

 

 

 

 

 

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

АҚПАРАТ ХАТ
Қадірлі әріптестер!
Маңғыстау облысының әкімдігі 2018 жылдың 6-8 маусымында дәстүрлі өткізіліп келе жатқан Серікболтану оқулары аясында «Серікбол Қондыбай мұралары: әлемдік мифологияның дамуына жаңаша көзқарас» тақырыбына халықаралық ғылыми-теориялық конференция өткізеді.
Конференцияның мақсаты: Арғықазақ мифологиясын зерттеудің негізін салушы, соңына қыруар ғылыми еңбектер қалдырған, біртуар ғалым Серікбол Қондыбайдың шығармашылығын танып білу және оның отандық ғылымдағы орынын айқындау.
Конференцияның жұмыс бағыттары:
1. С.Қондыбайдың лингвистикалық талдау әдіснамасы және әлемдік мифология мен тілдер қалыптасуының ортақ тамырлары
2. Мифтің мәдени жад формасы ретіндегі өзектенуі (мифтік бейнелер, сюжеттер, реконструкциялар).
3. С.Қондыбай мұраларындағы байырғы халық мәдениеті және Рухани жаңғыру
Конференция жұмысына ғалымдарды, өлкетанушыларды, докторанттар мен магистранттарды, ізденушілерді, мемлекеттік қызметкерлерді, оқытушыларды, архив пен музей қызметкерлерін қатысуға шақырамыз.
Халықаралық конференция мемлекеттік және орыс, ағылшын тілдерінде өткізіледі. Конференцияда пленарлық, секциялық мәжілістер ұйымдастырылады.
Конференция материалдары жинақ түрінде жарық көреді. Конференцияның ғылыми мақалалар жинағы тегін шығарылады.
Мақаланың безендірілуіне қойылатын талаптар: көлемі 5-7 бет, редакторы – WORD, 14 шрифт. Мәтіндер TIMES NEW ROMAN қарпімен жазылуы қажет. Мақалалардың баспа мәтіні және электронды нұсқасы болу керек. Сілтеме жасалатын әдебиет мақала ішінде реттік саны бойынша (тік жақшамен), мақала соңында толық түрде көрсетіледі. Қазақ тілінде жазылған мәтін үшін ағылшынша, орыс тілінде жазылған мәтін үшін қазақша, ағылшынша, өзге тілде жазылған мәтін үшін қазақша түйіндеме (резюме) беріледі. Түйіндемеден кейін автор туралы мәлімет (қызмет орны, ғылыми атақ-дәрежесі, мекенжайы, байланыс телефоны) келтіріледі.Мақалалар 20 мамырға дейін қабылданады
Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 130000, Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасы.
Факс: 8(7292) 427758. Е-mail: konbal55@mail.ru. Электрондық нұсқа міндетті.

Ұйымдастыру комитеті.

Конференцияға қатысуға өтініш беру
1. Тегі, аты-жөні
2. Баяндама тақырыбы
3. Мемлекет, қала
4. Мекеме (жұмыс орнының толық атауы)
5. Қызметі, ғылыми дәрежесі / ғылыми атағы
6. Мекенжайы, байланыс телефоны, электронды пошта (e-mail)

АКИМАТ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

В период с 6 по 8 июня 2018 года акимат мангистауской области проводит в рамках традиционных Кондыбаевских чтений международную научно-теоретическую конференцию на тему «Наследие Серикбола Кондыбая: новые взгляды на развитие мировой мифологии».

Цель конференции: Изучение творчества основателя исследований мифологии протоказахов – гениального ученого Серикбола Кондыбая, оставившего после себя многочисленные научные труды, и определение его места в отечественной науке.

Направления работы конференции:

1. Методология лингвистического анализа С. Кондыбая и общие корни мировой мифологии и формирования языков.
2. Актуализация мифа в качестве формы культурной памяти (мифические образы, сюжеты, реконструкции).
3. Культура коренного народа в наследии С.Кондыбая и Духовное возрождение.

Приглашаем принять участие в работе конференции ученых, краеведов, докторантов и магистрантов, соискателей, государственных служащих, преподавателей, сотрудников архивов и музеев.
Международная конференция будет проводиться на государственном и русском, а также английском языках. На конференции будут организованы пленарное, секционные заседания.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Научные статьи конференции будут выпущены бесплатно.

Требования, предъявляемые к оформлению статьи: Объем 5-7 страниц, редактор – WORD, шрифт 14. Тексты должны быть написаны шрифтом TIMES NEW ROMAN. Текст статьи должен иметь как печатную, так и электронную версии. Использованная литература в тексте статьи указывается в качестве ссылки с порядковым номером (в вертикальных скобках), в конце статьи дается ее полное название. Для текстов, написанных на казахском языке, дается резюме на английском языке; для текстов, написанных на русском языке, дается резюме на казахском и английском языке; для текстов, написанных на других языках, дается резюме на казахском языке. После резюме приводятся сведения об авторе (место работы, ученое звание и степень, адрес, контактный телефон). Доклады принимаются до 20 мая

Адрес организационного комитета: Республика Казахстан, г. Актау, 130000, Мангистауское областное управление культуры.
Факс: 8(7292) 427758. Е-mail: konbal55@mail.ru. Электронная версия обязательна.

Организационный комитет

Заявка на участие в конференции:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Тема доклада
3. Страна, город
4. Организация (полное наименование места работы)
5. Должность, ученая степень/ученое звание
6. Адрес, телефон, электронная почта (e-mail)

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий